Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Elektra Installatie

NEN 3140 inspectie en de Arbo-wet

In verband met de veiligheid van medewerkers, gebruikers en de juridische aansprakelijkheid (denk hierbij ook aan de ketenaansprakelijkheid) is de eigenaar / huurder conform Arbo wetgeving, verplicht de elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:
1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Elektrische installaties.
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend.

Als er periodiek NEN 3140-inspecties uitgevoerd worden, dan kan richting wetgever en verzekeraar hard gemaakt worden dat alles is gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet de eigenaar niet aan de verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt de eigenaar een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in het bedrijf of organisatie stil te leggen.

Naast het laten uitvoeren van inspecties is de eigenaar ook verplicht een Installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor de installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren.

De aansprakelijkheid reikt ver! Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt de eigenaar verantwoordelijk gesteld.

De risico-inventarisatie leidt tot een onderbouwd inspectiebeleid. Het inspectieplan NEN 3140 / NEN 3840 geeft aan waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef inspecties moeten gaan plaatsvinden.
De gefaseerde aanpak spreidt kosten en inspanningen over meerdere jaren.
Voor de uitvoering van inspecties is door de KEMA en de Arbeidsinspectie is checklist opgesteld. Dit systeem behelst de volgende fasegewijze aanpak:
- Vaststellen omvang installatie,
- Vaststellen van toepassing zijnde normen,
- Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen,
- Controle op aanwezigheid c.q. volledigheid tekeningen,
- Definiëring van de onderdelen,
- Benoeming relevante voorschriften,
- Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists,
- Schriftelijk inspectierapport met aanbevelingen,
- Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld,
- Her-inspectie vindt plaats nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn.
- Certificering na positief resultaat van her-inspectie,
- Periodiek toezicht controle.